Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Diferencovaná podpora střeleckých disciplín v ČSS

Zdroj: ČSS
Datum: (?)
e-mail: shooting@shooting.cz

V současné době jsme svědky rychlého rozvoje střelectví, včetně zavádění nových, netradičních disciplín. Současně se velice rozvíjí činnost a pořádání soutěží v minulosti méně aktivních disciplín, jako jsou předovky, kuše, EPP atd. Jsou vznášeny požadavky na finanční a organizační zabezpečení účasti nových, nebo dosud nepodporovaných disciplín.

Český střelecký svaz zavádí tímto svým níže uvedeným rozhodnutím do podpory jednotlivých disciplín v rámci své činnosti jednoduchý a přehledný systém. Bude tak jednoznačně stanoveno, jakou úroveň péče mohou disciplíny ze strany ČSS požadovat.

Základním motivem pro zpracování tohoto postupu je přístup Českého státu, který poskytuje státní dotaci na základě jím stanovených kritérií. Nejvýznamnějším faktorem pro stanovení státní dotace na reprezentaci jsou výsledky, dosažené

a) v olympijských disciplínách (17 disciplín OH programu)

b) v disciplínách, tradičně zařazovaných do programu ME a MS ISSF (VP, StPi 3x20, SM 60 Ž, Puška 300 m, BT 50m).

V návaznosti na uvedená kritéria státu proto ČSS stanovuje, aby "komplexní péče" byla věnována právě těmto disciplínách (uvedených v bodě ad a) a b), které pro stanovení státní dotace respektuje stát. Ostatní druhy disciplín, jako kuše, předovky, EPP budou měly mít odlišnou úroveň zabezpečení.

1) Úroveň zabezpečení disciplín v tzv. "komplexní péči" (viz bod a) b)

Jsou to disciplíny, zařazené do programu olympijských her a dalších disciplíny, jež jsou v programu ME a MS v návaznosti na výběr soutěží, jež respektuje stát Podpora ČSS spočívá zejména v následujících oblastech:

- podpora sportovních talentů a dále mladých střelců zařazených v kategorii "M" tím, že jsou zařazeni do RSCM, kde jim jsou poskytovány lepší podmínky k přípravě. ČSS v rámci svých možností zajišťuje nákup zbraní, terčů, střeliva a výstroje, společnou příprava, účast v soutěžích ČP, M ČR na náklady ČSS (státní dotace).

- pořádání mistrovství ČR na náklady ČSS, úhrada nákladů na účast nominovaným střelcům

- účast reprezentace na vrcholných a přípravných soutěžích (MZ, ME, MS, OH) v zahraničí na náklady ČSS (státní dotace)

- sportovci jsou připravováni v resortech armády a vnitra

2) Úroveň zabezpečení disciplín tzv. "ostatních" ( kuše, předovky,EPP atd.)

Jsou to disciplíny, nezařazené do programu olympijských her, jejichž mezinárodní sportovní federace pořádá pravidelně ME, případně MS. Podpora ČSS je omezená, spočívá zejména v následujících oblastech:

- pořádání mistrovství s předem určeným finančním příspěvkem ČSS, bez úhrady cestovních výloh účastníkům

- případná účast na vrcholných mezinárodních akcích s finančním příspěvkem ČSS podle jeho možností (stanoveno v rozpočtu ČSS). O použití financí, vyčleněných výkonným výborem ČSS rozhoduje subkomise minoritních disciplín, která má návaznost na Komisi pro řízení reprezentace. Tato subkomise je složená ze zástupců všech minoritních disciplín ČSS.

- provozování sportovní činnosti se uskutečňuje na vlastní náklady střelců a klubů (zbraně, střelivo, účast na soutěžích včetně M ČR)

- střelci v resortech armády a vnitra nemají žádnou podporu pro eventuelní provozování "ostatních" disciplín

Český střelecký svaz může podle svého uvážení zařadit do skupiny tzv. "minoritních disciplín" další disciplíny. Vymezení pravomocí a činnosti řídící skupiny minoritních disciplín, to je subkomise minoritních disciplín, je specifikováno v samostatném statutu subkomise.

Schváleno Presidiem ČSS jako podklad pro jednání VV ČSS v Praze, dne 27.3.2000

Spolupracujeme