Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Některé praktické poznámky k dopingu

Zdroj: Václav Zeman
Datum: 12.05.2004

Otázky dopingu a jeho kontroly se táhnou téměř celou sportovní historií, ale největším problémem se staly v posledních třiceti letech. Obecně lze dopingové látky charakterizovat jako preparáty, mající vést ke zlepšení kondice, snižování únavy nebo alespoň pocitu únavy a především povzbuzování k dalšímu výkonu. Hned na úvod je třeba připomenout, že doping není pouze problematikou sportu nebo dokonce jen vrcholového sportu. S látkami zařazenými mezi dopingové skupiny se běžně setkáváme v řadě fit center a posiloven a jsou rozšířeny mezi běžnou populací a dokonce i mezi adolescenty a dětmi. Nejhorší na tom je, že je podávají laici bez konzultace s lékaři a bez lékařského předpisu.

Světový antidopingový kodex novelizovaný k 1.1.2004 dělí zakázané látky a metody na dvě velké skupiny. V prvé jsou takové, které jsou zakázány při soutěži, v další skupině pak ty, které jsou zakázány při soutěži i mimo soutěž. Mnozí sportovci se mylně domnívají, že během své sportovní činnosti nesmějí být uvedenými látkami nikdy léčeni. Látek v I. skupině však nesmí být použito především během soutěže, případně musí být dodržen časový odstup mezi jejich podáním a soutěžemi. V nezbytném případě může být sportovec léčen i léky z II. skupiny, pak ovšem musí dočasně ukončit závodní činnost.

Další velice rozšířenou nesprávnou domněnkou je přesvědčení sportovce, že má-li lék předepsaný lékařem, případně lékařskou zprávu, bude samozřejmě osvobozen při pozitivní dopingové kontrole. Sportovec, který potřebuje léky z oblasti zakázaných látek, může požádat o tzv. terapeutickou výjimku. Lékařsky zdůvodněná žádost se podává pro domácí soutěže Českému antidopingovému výboru, pro zahraniční Světové antidopingové asociaci (WADA). Sportovec smí soutěžit, pokud obdrží povolení. Jde o velmi komplikovaný postup s nejistým výsledkem. Na některé skupiny zakázaných látek se však vztahuje tzv. zkrácený postup podle článku 8 Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky. Podrobnosti a úplné znění všech platných dokumentů lze nalézt na http://www.antidoping.cz a na http://www.wada-ama.org.

I. Zakázané látky při soutěži.

S 1 Stimulancia

Stimulující látky zahrnují různé typy léků, které zvyšují bdělost, zmenšují únavu, mohou podporovat soutěživost, ale také vzbuzovat pocity nepřátelství. Jejich použití může vyvolat ztrátu soudnosti, což vede v některých sportech k úrazům. Amphetamin a příbuzné látky mají neblaze proslulé renomé. Historie sportu zná řadu úmrtí po jejich podání za podmínek maximálního fyzického vypětí. Neexistuje žádné lékařské oprávnění k použití amphetaminu ve sportu.

Jednou ze skupiny stimulujících látek jsou sympatomimetické aminy, jejichž příkladem je efedrin. Ve vyšších dávkách tento typ látky povzbuzuje duševní činnost a zvětšuje krevní průtok. Mezi nepříznivé účinky patří zvýšený krevní tlak, bolest hlavy, zrychlení srdeční akce, poruchy srdečního rytmu, úzkost a třes.

Tyto látky bývají v nižších dávkách často přítomny v lékových přípravcích, které se užívají při nachlazení či senné rýmě a také mohou být zakoupeny bez lékařského předpisu. K jejich zneužití dochází často omylem, případně z neznalosti. Proto upozorňujeme sportovce, že žádný lék na nachlazení, chřipku či sennou rýmu by neměl být použit, aniž by byl předtím lékařem či lékárníkem zkontrolován na obsah látek ze zakázané skupiny stimulancií.

Na rozdíl od dřívějších pravidel je nyní ze zakázaných stimulancií vyňat kofein.

S 2. Narkotika:

Působí jako analgetika ke zvládnutí prudkých bolestí. Mají značné vedlejší účinky, včetně útlumu dýchání a riziko fyzické i psychické závislosti.

Z této skupiny je povolen např. kodein, dihydrocodein, pholcodin, tramal a tramadal.

S 3. Kanabinoidy

Kanabinoidy (např. hašiš a marihuana) jsou zakázány. Navozují euforii a relaxaci s rizikem halucinací, a změn osobnosti. Tyto látky jsou sice zakázány pouze při soutěži, musíme si však uvědomit, že zůstávají v organismu i několik týdnů. Dokonce i pasivní kouření marihuany, ke kterému dochází např. při pobytu na diskotéce, může vést k pozitivnímu nálezu ještě po 7-10 dnech.

S 4. Anabolické látky

Anabolické látky jsou zakázány. Zahrnují testosteron a látky podobné. Jsou ve sportu zneužívány ke zvýšení svalové síly, k nárůstu svalové hmoty, k rychlejšímu zotavení a ke vzbuzení agresivity. Použití je spojeno s nepříznivými účinky, které postihují především játra, kůži, kardiovaskulární a endokrinní systém

Kromě sportu jsou značně zneužívány u běžné populace. Za úplatu jsou u nás běžně k dispozici ve fit-centrech a posilovnách. Podle statistických výzkumů v USA se s jejich nelékařským podáváním setkalo 5 - 12% celé populace a 40 - 90% návštěvníků posiloven. V České republice je to 1.9% populace a 7-29% návštěvníků posiloven. Zatím je u nás trestné pouze nelékařské podávání osobám mladším 18 let.

Nepříznivé účinky anabolik: Poruchy jaterní funkce. Na kůži se objevuje akne. Vzestup cholesterolu, především frakce LDL, triacylglycerolů a pokles HDL cholesterolu vede k urychlení aterosklerotických změn. Ty mohou vést k rozvoji hypertenze. Zvýšená hladina anabolik v těle vede zpětnou vazbou k utlumení hypofyzárních gonadotropinů. To má za následek zmenšení varlat a snížení produkce spermií. Anabolický efekt se projevuje především na svalech. Svalové úpony anabolika však již pozitivně neovlivňují, naopak narušují pevnost vaziva. Snáze pak vznikají ruptury šlach. Často je takto postižena Achillova šlacha.

U žen se kromě některých výše popsaných změn vyvíjí maskulinizace, která se projevuje zhruběním hlasu, mužským ENGINEm ochlupení a poruchami menstruace. U mladistvých a dětí vede podávání anabolik navíc k předčasnému zkostnatění růstových chrupavek, což má za následek zabrzdění, až úplné zastavení růstu. Anabolika mohou podporovat růst nádorů, především prostaty a jater. Uvádí se i genotoxické riziko.

S 5. Peptidové hormony

Následující látky jsou zakázány, včetně jejich mimetik, analogů a uvolňujících faktorů.

1. Erytropoetin (EPO). Tento glykoprotein je produkovaný především v ledvinách a reguluje syntézu erytrocytů. Nepříznivé účinky spočívají ve zvýšení osmolality (zahuštění) krve, což může vést až k selhání oběhového systému při zatížení. Byly pozorovány i cévní komplikace (záněty žil). Vlastní průkaz podávání erytropoetinu je obtížný pro krátký poločas rozpadu.

V posledních letech je snaha zvýšit počet erytrocytů pomocí tzv. „finských domků“, což jsou prostory, kde se uměle navodí horské prostředí 3000-4000 m.n.m.. Žádaného efektu se dosahuje tréninkem ve vysoké nadmořské výšce a spánkem ve finských domcích. Tento postup zatím mezi doping zařazen není. V některých sportech se provádějí kontroly množství hemoglobinu (Hb) a hematokritu (Htc) před závody. V cyklistice je povolená hranice Htc 0.5, v běžeckém lyžování je hranice Hb 185 g.l-1 pro muže a 165 g.l-1 pro ženy. Při překročení těchto hodnot není sportovci po dobu 14 dnů povolen start v závodech. Poté se musí znovu podrobit testování. Sportovec není potrestán, protože ke zvýšeným hodnotám Hb a Htc lze dospět i jinak než dopingem.

2. Růstový hormon (HGH) a insulinu podobný růstový faktor (IGF-1). Zneužití je neetické a nebezpečné pro nepříznivé vedlejší účinky, jako např. alergické reakce a vznik cukrovky.

3. Choriongonadotropin je zakázaný pouze u mužů. Vede ke zvýšené produkci endogenních androgenních steroidů, a proto se jeho podávání považuje za rovnocenné podávání testosteronu.

4. Hypofyzární a syntetické gonadotropiny (LH), zakázané pouze u mužů

5. Insulin. Sportovec diabetik musí zažádat o terapeutickou výjimku.

6. Kortikotropiny. Jsou zneužívány ke zvýšení krevní hladiny endogenních kortikosteroidů, zejména k dosažení euforického účinku.

S 6. Beta-2 agonisté

Beta-2 agonisté včetně jejich D- a L-isomerů jsou zakázány kromě toho, že formoterol, salbutamol, salmeterol a terbutalin jsou povoleny pouze při inhalaci k prevenci a/nebo léčbě astmatu a zátěžového astmatu nebo zátěží vyvolané bronchiální konstrikce. Je však u nich požadována lékařská zpráva v souladu s článkem 8 Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky.

S 7. Látky s antiestrogenní aktivitou

Inhibitory aromatáz, klomifen, cyklofenil, tamoxifen jsou zakázány pouze u mužů.

S 8. Maskující látky

Jsou to produkty s potenciálem ovlivnění vylučování zakázaných látek, zamaskování jejich přítomnosti v moči nebo v jiných vzorcích užívaných pro dopingovou kontrolu, nebo změny hematologických parametrů. Zahrnují následující látky, ale nejsou omezeny pouze na ně: diuretika, epitestosteron, probenecid, plasmaexpandery (např. dextran, hydroxyetylškrob).

Diuretika jsou zneužívána ze dvou důvodů :

a) k rychlému snížení váhy ve sportech s váhovými kategoriemi

b) ke snížení koncentrace zakázaných látek v moči pomocí rychlejšího vyměšování moči s cílem minimalizovat detekci dopingových látek.

Zneužití diuretik zahrnuje zdravotní rizika vyplývající především ze ztráty tělesné vody v průběhu sportovního výkonu. Kromě toho, záměrné pokusy snižovat uměle váhu s cílem startovat v nižší váhové kategorii, nebo ředit moč, jsou jasnou manipulací a z etického hlediska nepřijatelné.

S 9. Glukokortikosteroidy

Glukokortikosteroidy jsou zakázány, když se podávají ústy, konečníkem, nitrožilní nebo nitrosvalovou aplikací. Všechny další způsoby podávání (např. oční nebo nosní kapky, masti) vyžadují lékařskou zprávu v souladu s článkem 8 Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky.

Na rozdíl od dřívějších antidopingových pravidel není již omezena aplikace lokálních anestetik (prokain, mesocain) !

Zakázané metody.

M 1. Zvyšování přenosu kyslíku

Následující metody jsou zakázány:

Krevní doping, což je podání krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů, kromě lékařsky odůvodněného podání. Jako doping se už téměř neužívá, nahrazuje se erytropoetinem a finskými domky.

Podání produktů, které zvyšují spotřebu kyslíku nebo transportní kapacitu krve pro kyslík, například erytropoetinů, modifikovaných hemoglobinových produktů včetně krevních náhražek založených na hemoglobinu, mikroenkapsulovaných hemoglobinů apod., ale neomezených pouze na ně.

M 2. Farmakologická, chemická a fyzikální manipulace

Je to použití látek a metod, včetně maskujících látek, které mění, pokoušejí se měnit nebo je podezření, že mohou změnit integritu a právoplatnost vzorků odebraných při dopingové kontrole. Tyto metody zahrnují cévkování, náhradu či záměnu vzorku moči, bránění ledvinovému vyměšování a ovlivňování koncentrací testosteronu a epitestosteronu, ale nejsou omezeny pouze na ně.

M 3. Genový doping

Genový nebo buněčný doping je definován jako neterapeutické použití genů, genových elementů a/nebo buněk, které mají schopnost zvýšit sportovní výkon.

II. Látky a metody zakázané při soutěži a mimo soutěž

Zakázané látky

Zahrnují všechny látky a metody uvedené v příslušných skupinách části I.:

S4. Anabolické látky

S5. Peptidové hormony

S6. Beta-2 agonisté

S7. Látky s antiestrogenní aktivitou

S8. Maskující látky

Zakázané metody

M1. Zvyšování přenosu kyslíku

M2. Farmakologická, chemická a fyzikální manipulace

M3. Genový doping

III. Látky zakázané v určitých sportech

P 1. Alkohol

Používá se k omezení zábran a zvýšení agresivity. Působí negativně na psychomotorické funkce (přesnost, koordinace). Je zakázaný pouze při soutěži ve vyjmenovaných sportech. Sportovní střelba není mezi tyto sporty zařazena. Detekce se provádí dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve.

P 2. Beta-blokátory

Beta blokátory snižují aktivitu sympatického nervového systému. Snižují minutový srdeční objem a tím i výkonnost ve většině sportů. Jejich použití je proto nepravděpodobné u vytrvalostních disciplin. V některých sportovních odvětvích se však zneužívají pro svůj sedativní efekt a snížení srdeční frekvence. Beta-blokátory jsou zakázány při soutěži ve vyjmenovaných sportech.

V lukostřelbě a střelbě (ISSF) jsou zakázány v soutěži i mimo soutěž !!

P3. diuretika

Jsou zakázána při soutěži i mimo soutěž ve všech sportech jako maskující látky.

Tento článek má za cíl seznámit sportovce, trenéry a funkcionáře se současnými antidopingovými předpisy, a tím se vyvarovat možných omylů. Snahou všech zainteresovaných osob by měla být i prevence spočívající v individuální a skupinové osvětě.

Doc.MUDr.Václav Zeman,CSc.

lékař české střelecké reprezentace

Spolupracujeme