LODM 2019

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2000

Zdroj: Ing. Jiří Kuta
Datum: (?)

Občanské sdružení je subjektem (právnickou osobou), který není založen za účelem podnikání. Ustanovení § 6 odst. 2 zák. č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů připouští, aby sdružení zřizovala podle svých stanov organizační jednotky, které jsou oprávněny jednat svým jménem. Takovéto jednotky se stávají rovněž právnickými osobami. Tento článek pojednává o zdanění organizačních jednotek občanského sdružení daní z příjmů právnických osob.

Ze zákona je uložena povinnost vedení účetnictví tak, aby ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, které předmětem daně nejsou nebo předmětem jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vykazování nákladů (výdajů).

Předmětem daně jsou:

1. Příjmy z reklam.

2. Příjmy z členských příspěvků (jsou ale od daně osvobozeny - návaznost na stanovy, tedy se do daňového přiznání neuvádějí).

3. Příjmy z nájemného.

4. Z úrokových příjmů z dluhopisů, vkladních listů a vkladů jim naroveň postavených, úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách a vkladových účtech (tedy například z úroků z termínovaného vkladu). Za zdaňovací období 2000 je u těchto vyjmenovaných příjmů srážena plátcem daně (většinou bankovní institucí) daň ve výši 15%, avšak tato daň není konečnou sraženou daní, ale zálohou na daň, kterou si započtete na výslednou daň v rámci daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob. Pokud tedy v roce 2000 budete mít příjem např. z úroků z termínovaného vkladu v jakékoliv výši, musíte podat přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Předmětem daně nejsou příjmy:

1. Z činností vyplývajících z poslání občanských sdružení za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené v souvislosti s prováděním těchto činností v návaznosti na zákon o dani z příjmu jsou vyšší: činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny stanovami. Splnění podmínky se posuzuje za celé zdaňovací období. Pokud skutečně dosažené příjmy budou vyšší než skutečné daňové výdaje, stávají se rovněž předmětem daně. Pokud jednotlivé činnosti v rámci téhož druhu činností jsou realizovány jak za ceny rovnající se vynaloženým daňovým výdajům nebo za ceny nižší, tak i za ceny vyšší než související daňové výdaje, jsou předmětem daně pouze příjmy z těch jednotlivých činností, kde příjmy převyšují související daňové výdaje (např. provozování činností pro členy občanského sdružení za ceny odpovídající vlastním nákladům a nižší a stejných činností za převyšující vlastní náklady pro ostatní uživatele). Jednotlivé příjmy nelze kompenzovat.

2. Z dotací a jiných forem státní podpory a podpory z rozpočtu obcí.

3. Z úroků z vkladů na běžném účtu.

4. Z pronájmů státního majetku, které jsou podle rozpočtových pravidel republiky příjmem státního rozpočtu.

5. Dary - darování je vztah mezi dárcem a příjemcem, kdy dárce dává a obdarovaný dar přijímá. Dary nemohou být poskytovány na základě protislužby (tj. jiné právní povinnosti), v takovém případě by nešlo o darování, ale o jiný dodavatelsko - odběratelský vztah, např. o reklamu apod. Dary jsou předmětem daně darovací, budou však u Vás od daně darovací osvobozeny při splnění podmínek uvedených v zákoně č. 357/1992, o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, § 20 odst. 4) písm. a) a § 21 odst. 1) písm. d)

Osvobozené příjmy jsou:

1. Členské příspěvky podle stanov.

K daňovému přiznání pro rok 2000:

Přiznání k dani z příjmu právnických osob se předkládá místně příslušnému správci daně (finančnímu úřadu), v obvodu jehož působnosti má poplatník sídlo. Daňové přiznání se nepodává, pokud za příslušné zdaňovací období měl subjekt pouze příjmy, které nejsou předmětem daně nebo pouze příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž se daň vybírá srážkou podle zvláštní sazby s vyjímkou úrokových příjmů vymezených v § 36 odst. 6) písm. a) zákona o dani z příjmů, u kterých provedením srážky není daňová povinnost splněna (tyto příjmy jsou vymezeny v tomto článku v "Předmětem daně jsou": - bod 4.) . Přiznání se předkládá do 31. března. Pokud jste zastoupeni na základě plné moci daňovým poradcem, advokátem, je možno daňové přiznání podat do 30.6. Při vyplňování jednotlivých výdajů je vhodné postupovat podle pokynů pro vyplnění přiznání (obdržíte je finančních úřadech spolu s formulářem "Přiznání k dani z příjmů právnických osob").

Vyplnění daňového přiznání:

1. Nutné je správně vyplnit daňové identifikační číslo (DIČ). K tomu je třeba mít přiděleno IČO ze statistiky. Kdo ještě IČO přiděleno nemá, zažádá příslušný orgán statistiky na základě vyplněného registračního listu o jeho přidělení. Toto vše úzce souvisí s postupem pro vymezení organizační jednotky občanského sdružení pro daňové účely podle pokynu Ministerstva financí České republiky č.j. 152/35513/1994, kde se mj. uvádí:

a) organizační jednotka předloží svému místně příslušnému správci daně stanovy svého zřizovatele (svazu) opatřené razítkem Ministerstva vnitra s vyznačením dne registrace,

b) ve stanovách zřizovatele (svazu) zaregistrovaného u MV musí být uvedeno ustanovení o zřízení organizačních jednotek s jednotným názvem po celé republice. Tento jednotný název musí být ve stanovách vyznačen,

c) ve stanovách zřizovatele musí být uvedeno, že zřizované organizační jednotky mají právní subjektivitu,

d) každá z těchto zřízených organizačních jednotek (stejného druhu - jednotného názvu) musí být u svého zřizovatele (svazu) zapsána do evidence - registrována pod evidenčním číslem a musí být od něho vystaven registrační list jako základní zřizovací listina,

e) v registračním listě každé organizační jednotky musí být uveden úplný název, tj. včetně místa působnosti:

- adresa sídla

- tři členové výboru (příjmení, jméno, rodné číslo, adresa)

- přidělené evidenční číslo

- razítko (s podpisy oprávněných osob zakladatele - svazu)

- datum

f) takto vzniklá organizační jednotka požádá Statistický úřad o přidělení identifikačního čísla - tiskopis vydaný Statistickým úřadem,

g) mimo stanov svého zřizovatele předloží organizační jednotka správci daně fotokopii registračního listu a fotokopii rozhodnutí Statistického úřadu o přidělení identifikačního čísla organizace,

h) začne-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně do 30-ti dnů,

i) v případě zániku je organizační jednotka občanského sdružení jako daňový subjekt povinna při vyřazení z evidence vedené občanským sdružením předložit tomuto sdružení, které má vůči ní postavení zřizovatele, písemný souhlas správce daně s ukončením jeho činnosti.

Finanční úřad Vám následně zašle osvědčení, na kterém bude uvedeno Vaše DIČ, toto uvedete do daňového přiznání.

1. Podané daňové přiznání bude označeno jako "řádné", v případě opravy již podaného přiznání do 31.3. (event. 30.6. při zastoupení) bude označeno jako "opravné", přiznání podané po zákonné lhůtě se označuje jako "dodatečné". Kód rozlišení typu přiznání bude 3A.

2. Řádek 10: uvede se hospodářský výsledek před zdaněním (čerpá z účetnictví vedeného v soustavě podvojného účetnictví) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (čerpá z účetnictví vedeného v soustavě jednoduchého účetnictví). Účetnictví, jak je uvedeno v předchozím textu, se organizuje tak, aby z něho byl patrný právě tento rozdíl. Předmětem daně budou pravděpodobně nejčastěji příjmy z reklam, příjmy z nájemného a úroky z termínovaných vkladů. Nákladem (výdajem) budou například v případě reklam náklady (výdaje) na tisk, v případě nájemného opravy, udržování a podobně. Řádky 20 až 70, 100 až 170 budou vyplněny pouze tehdy, pokud vystane tato nutnost z hlediska správného stanovení základu daně.

3. Řádek 200, 220: viz algoritmus patrný z daňového přiznání.

4. Řádek 230: pokud jste v předchozích zdaňovacích obdobích dosáhli daňovou ztrátu, můžete ji zde uplatnit, existuje návaznost na přílohu E. daňového přiznání ohledně její výše

5. Řádek 240: nárok na odečet 10% event. 15% vstupní ceny hmotného majetku (bližší podmínky § 34 odst. 3 zákona o dani z příjmu) nelze uplatnit tehdy, pokud je hmotný majetek používán z části k zajištění zdanitelného příjmu (z toho plyne, že by musel být stoprocentně využíván pro činnosti, z nichž příjmy jsou předmětem daně a nejsou osvobozeny), dále odečet nelze uplatnit např. u hmotného majetku nabytého darováním

6. Řádek 250: viz algoritmus patrný z daňového přiznání.

7. Řádek 251: základ daně z řádku 250 se sníží až o 30%, max. však o 3 mil. korun, použijí-li se takto získané prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. V případě, že 30% snížení činí méně než 100 000,- Kč, lze odečíst částku ve výši 100 000,- Kč, maximálně však do výše základu daně. Příklad: základ daně na řádku 250 = 85 000,- Kč. Snížení o 30% činí méně než 100 000,- Kč, odečte se částka do výše základu daně, tj. 85 000,- Kč za předpokladu, že prostředky se použijí ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně.

8. Řádek 260: nelze uplatnit.

9. Řádek 270: viz algoritmus patrný z daňového přiznání.

10. Řádek 280: sazba daně pro rok 2000 činí 31%.

11. Řádek 290: vlastní výpočet daně.

12. Řádek 300: vyčerpávajícím způsobem řeší pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů.

13. Řádek 310, 330: viz algoritmus patrný z daňového přiznání.

14. Řádek 331: týká se příjmů ze zdrojů ze zahraničí (např. podíly na zisku, dividendy), nebude se Vás pravděpodobně týkat

15. Řádek 332 - 335: vyplňují se pouze při existenci příjmů na řádku 331, nebudete tedy vyplňovat

16. Řádek 340: viz algoritmus patrný z daňového přiznání

17. Řádek 350: výše sražené daně z příjmů, které jsou uvedeny v tomto článku v "Předmětem daně jsou" - bod 4. (např. z termínovaného vkladu) se započte na celkovou daňovou povinnost, i když na řádku 340 je nula (tehdy vznikne přeplatek na dani). Částka na tomto řádku musí být doložena seznamem potvrzení plátců daně (peněžních ústavů, které srážku provedly) členěného podle jednotlivých plátců. Seznam musí obsahovat údaje o obchodní firmě, identifikačním čísle a sídle plátce, o částkách sražené daně převzatých z jednotlivých potvrzení a souhrnnou výši sražených daní za všechny plátce. Potvrzení se přiloží k daňovému přiznání, tvoří jeho přílohu a odevzdává se spolu s přiznáním.

18. Řádek 351: viz algoritmus patrný z daňového přiznání

19. Řádek 360: viz algoritmus patrný z daňového přiznání

20. Oddíl III. a IV. nevyplňovat.

21. Do oddílu V. se do řádku 1 uvedou další event. zaplacené zálohy v roce 2000, do řádku 2 údaj z řádku 350, řádek 3 se vyplní matematicky podle textu uvedeném v daňovém přiznání.

Poznámka:

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku je možno uplatnit pouze v poměru, v jakém majetek slouží k zajištění zdanitelného příjmu. Dále se k vyplnění daňového přiznání vztahuje příloha, zde pouze oddíly, pro které je event. obsahová náplň (odpisy, slevy na dani, rezervy na opravy, případné uplatnění daňové ztráty apod., nevyplňuje se oddíl G., J. a K.). Kde jsou v textu uvedena občanská sdružení, vztahuje se postup i na organizační jednotky těchto sdružení.

Vzhledem ke značnému rozsahu nelze vyčerpávajícím způsobem postihnout celou problematiku. Doufám, že tento článek bude pro Vás prospěšný alespoň v základní orientaci při zdaňování příjmů.

Ing. Jiří Kuta

daňový poradce 1838

Třeboň, 27.1.2001

Spolupracujeme