LODM 2019

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Střelnice a jejich provoz

Zdroj: ČSS
Datum: (?)
e-mail: shooting@shooting.cz

Český střelecký svaz doporučuje majitelům a provozovatelům střelnic (jakož i zájemcům o vybudování nové střelnice) prostudovat normu - ČSN 39 5401 Civilní střelné zbraně a střelivo Střelnice pro ruční palné a plynové zbraně.

Vydal a vytiskl: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT Praha

Rok vydání 1997, 24 stran, náklad 120 výtisků, 10084; 1089/97

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40,102 04 Praha 10

Cenová skupina 312

1 Předmět normy

2 Kombinační tabulka

3 Druhy střelnic - termíny a definice

4 Prvky střelnic - termíny a definice

5 Rozdělení střelnic

6 Požadavky na řešení střelnic

7 Dokumentace střelnic

8 Uvedení střelnic do provozu

9 Provoz střelnic

Tato norma stanoví podmínky pro projektování a výstavbu střelnic na území ČR. Nevztahuje se na střelnice určené pro potřeby armády České republiky nebo veřejných ozbrojených sborů.

Norma se nezabývá obecnými předpisy pro výstavbu a stanoví pouze odlišnosti týkající se výstavby střelnic. Norma zapracovává zkušenosti z provozu stávajících střelnic.

Souvisící ČSN

ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 39 5002-1 m Civilní střelné zbraně a střelivo - Všeobecné termíny a definice

Souvisící předpisy

Zákon č. 288/95 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Zákon č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 103/90 Sb., zákona

č. 262/92 Sb. a zákona č. 43/94 Sb.

Zákon č. 43/94 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/76 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 50/96 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních

Vyhláška ČÚBP č. 48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a

technických zařízení

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/96 Sb., o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení

s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem

Vyhláška č. 83/76 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 45/79 Sb. a

vyhlášky č. 376/92 Sb.

Vyhláška č. 85/76 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky

č.155/80 Sb. a vyhlášky č. 378/92 Sb.

Vyhláška MPSV č. 204/94 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných

pracovních prostředků

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Hygienické předpisy se zřetelem zvláště na sv. 37/77 č. 41 a sv. 39/78 č. 46

Nelze zde uveřejnit celé znění, ale upozorňujeme zejména na:

8 Dokumentace střelnic

8.1 Dokumentace pro výstavbu střelnice

8.1.1 Zpracování a obsah dokumentace pro územní a stavební řízení pro výstavbu střelnic podléhá

ustanovením zákona č. 50/76 Sb. a souvisejících předpisů.

8.2 Odborné posudky

8.2.1 Odborné posouzení bezpečnosti provozu na střelnici provádí formou znaleckého posudku znalec

pro obor balistika.

8.2.2 Odborné posouzení akustických účinků provede odborná oprávněná firma. Návrh zvukové izolace

střelnice včetně pracoviště řídícího střelby, dalších sousedících prostor a obvodového pláště musí být

u vestaveb do stávajících objektů proveden na základě přímého měření střelby z nejvýkonnější zbraně

uvažované k používání na střelnici, u novostaveb a v případě, že nelze uskutečnit uvedené měření, na

základě výpočtu. Výsledky měření musí zahrnovat měření doby dozvuku při střelbě nejvýkonnější zbraní

povolenou na střelnici. Návrh akustických podhledů a obkladů musí být u vestaveb do stávajících objektů

proveden na základě měření doby dozvuku, u novostaveb a v případě, že nelze uskutečnit uvedené měření,

na základě výpočtu.

8.2.3 Odborné posouzení účinnosti vzduchotechnického zařízeni střelnice kategorie B je v kompetenci

příslušného orgánu hygienické služby.

8.2.4 Případné posouzení další činnosti provozu v areálu střelnice.

8.3 Obsah dokumentace střelnice

Po uvedení střelnice do provozu je dokumentace střelnice uložena v jednom vyhotovení na střelnici a

obsahuje:

- provozní řád střelnice;

- kolaudační rozhodnutí příslušného stavebního úřadu;

- rozhodnutí příslušného orgánu Policie ČR, jímž se vydává souhlas k provozu střelnice;

- kopii koncesní listiny, pokud je střelnice provozována jako podnikání;

- seznam osob oprávněných k řízení střeleb;

- výkresy skutečného provedení střelnice;

- situační plán střelnice v měřítku 1:200 nebo u tunelových střelnic v měřítku 1:100 (1:50);

- vzor listu provozního deníku střelnice;

- provozní řády technických zařízení střelnice;

- směrnice odpadového hospodářství;

- ověřovací měření hladin hluku v nejbližších chráněných prostorách uvnitř objektu, kde se střelnice

nalézá a u nejbližších chráněných objektů ve venkovním prostředí; ověřovací měření doby dozvuku;

- výchozí revizní zprávy technických zařízení střelnice;

- případně další doklady k uvedení střelnice do provozu.

9 Uvedení střelnic do provozu

9.1 Znalecký posudek střelnice

9.1.1 Znalecký posudek zpracovává znalec pro obor balistika. Předmětem znaleckého posudku z oboru

balistiky je zejména posouzení střelnice z hlediska bezpečnosti jejího provozu.

9.1.2 Pro zpracování znaleckého posudku provozovatel střelnice předkládá:

- identifikační údaje provozovatele;

- situační plán střelnice;

- katastrální údaje střelnice;

- doklad o majetkoprávních vztazích;

- základní výkresy stavební dokumentace;

- případné další doklady střelnice (provozní řád, znalecký posudek), pokud jde o rozšíření provozu

střelnice.

9.2 Provozní řád střelnice

9.2.1 Provozní řád střelnice předkládá žadatel jako př1ohu k žádosti o souhlas k provozu střelnice.

9.2.2 Provozní řád musí být ověřený znalcem v oboru balistiky a musí obsahovat zejména:

- identifikační údaje střelnice;

- osobní data ustanoveného zbrojíře, který je odpovědný za bezpečný provoz střelnice;

- situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě;

- povinnosti funkcionářů střelnice;

- zbraně a střelivo povolené ke střelbě;

- pravidla bezpečnosti provozu;

- postup při vzniku mimořádných událostí;

- pravidla úklidu a údržby střelnice včetně režimu výměny poškozených obkladů a podhledů; u střelnic

kategorie B režim větrání a sledování vlhkosti;

9.2.2.1 V případě rozšíření provozu střelnice je třeba provozní řád střelnice příslušně doplnit a ověřit

znalcem.

9.3 Kolaudace střelnice

9.3.1 Kolaudace střelnice se řídí ustanoveními stavebního řádu (zákon č. 50/76 Sb.).

9.4 Souhlas Policie ČR k provozu střelnice

9.4.1 Ve střelnicích pro střelbu ze zbraní podléhajících registraci Ize zahájit provoz jen na základě povolení

příslušného orgánu Policie ČR.

9.4.2 Policie ČR vydá povolení k provozu pouze tehdy, je-li zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva

na střelnici.

9.4.3 Žádost podává provozovatel střelnice písemnou formou.

9.4.4 V žádosti je žadatel povinen uvést:

- osobní data fyzické osoby a místo pobytu nebo údaje identifikující právnickou osobu a její sídlo;

- místo, kde má být střelnice provozována;

- druh střelnice;

9.4.5 K žádosti, pokud je střelnice určena pro střelbu ze zbraní podléhajících registraci a je provozována

jako podnikání, je třeba připojit ověřený opis koncesní listiny.

9.4.6 Provozovatel střelnice je povinen předložit nejpozději ke dni zahájení provozu střelnice příslušnému

orgánu Policie ČR:

- rozhodnutí stavebního úřadu;

- provozní řád střelnice ověřený znalcem v oboru balistiky;

- osobní data ustanoveného zbrojíře, který je odpovědný za bezpečný provoz střelnice.

9.4.7 Ustanovený zbrojíř musí mít zbrojní průkaz příslušné skupiny pro zbraně, které jsou na střelnici

provozovány.

9.5 Konstrukční a materiálové změny

9.5.1 Pokud v průběhu provozu střelnice nebo při její údržbě dojde ke konstrukčním nebo materiálovým

změnám proti kolaudovanému a schválenému stavu, je nutno znovu vyžádatznalecký posudek, který potvrdí

bezpečnost střelnice a způsobilost k dalšímu provozu.

9.5.2 Znalecký posudek bude uložen v dokumentaci střelnice jako při1oha provozního řádu a slouží pro

potřeby kontrolních orgánů, tj. Policie ČR a stavebního úřadu.

10 Provoz střelnic

10.1 Střelnice může být provozována pouze podle ustanovení provozního řádu střelnice.

10.2 Střilet smějí osoby, které byly poučeny o bezpečnostních pravidlech uvedených v provozním řádu,

který musí být umístěn na viditelném místě u vchodu do střelnice.

10.3 V prostoru střeliště se nesmí v průběhu střeleb pohybovat osoby, které se střelby přímo neúčastní.

10.4 Na střelnici musí být vyhrazen prostor pro diváky.

10.5 Při střelbě na kovové terče je ochrana zraku všech osob na střelišti povinná.

10.6 Osoby na střelišti musí být vhodně obuty a oblečeny s ohledem na používané zbraně a způsob střelby.

10.7 Kontrolu střelnice jsou oprávněny provádět orgány Policie ČR, Ministerstva vnitra a jiné orgány ve

smyslu zvláštních právních předpisů.

10.8 Zrušení střelnice je její provozovatel bez zbytečného odkladu povinen oznámit příslušnému orgánu

Policie ČR, které vydalo povolení k zahájení provozu střelnice

Spolupracujeme